Esperanto Revuoj
Legu min!
  • Tajpu nomon aŭ parton de iu nomo kiun vi serĉas, eĉ litero aŭ cifero el la ID sufiĉas, ĉiu ID enhavas '0' ( 0 = nulo)
    Vi ricevos liston pri ĉiuj nomoj aŭ ID-oj kiuj enhavas la donitan tekston.
  • Eblas reordigi la enhavon laŭ ĉiuj kampoj kies nomo estas substrekita.
    Defaŭlta ordigo estas laŭ 'Nomo kaj antaŭnomo'.
    Unu klako sur substrekita kamponomo ordigas de alta al malalta, plia klako ordigas de malalta al alta.
  • Klako sur substrekita numero malfermas la kompletan dosieron.
87 trovitaj rezultoj al ...0...
Re_ID Titolo Subtitolo Aperjaroj Ref. al Vikipedio
00006 Antaŭen Revuo (Bulteno) de la grupo Paco kaj Justeco, Brugge decembro 1941 ĝis 1946
00042 Aŭto-Revuo Organo de Internacia Esperanto-Klubo Aŭtomobilista (IEKA) 1965-1970? https://eo.wikipedia.org/wiki/Fakaj_Esperanto-asocioj#Internacia_Esperanto-Klubo_A%C5%ADtomobilista
00008 Belga Esperantisto Oficiala organo de Belga Ligo Esperantista 1908-1961 https://eo.wikipedia.org/wiki/Belga_Esperantisto
00009 Belga Esperanto-Pioniro 1932?
00010 Belga Fervojisto Bulteno de B.E.F.A. (BEFA) Ekde 1959?
00011 Belga Informisto
00012 Belga Katoliko Organo de Belga Katolika Ligo Esperantista (B.K.L.E.) http://www.odis.be/lnk/PB_1412
00013 Belga PEK-bulteno 1935-1936 https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacio_de_Proleta_Esperantistaro
00014 Belga Sonorilo (La) Oficiala Organo de la Esperantisch Maandblad 1902-1908 https://eo.wikipedia.org/wiki/Belga_Sonorilo
00044 Bulletin (de la) Section de Propagande de la Ligue Espérantiste Belge 1914-1 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00032 Bulteno Monata Eldono de la Antverpena Poresperanto Propaganda Komitato (APPK) 1925-1929; laŭ BPE estis dua serio en 1930?
00072 Bulteno (La) Komerca Bulteno antaŭ unua mondmilito
00007 Bulteno de BEJA (B.E.J.O.) Bulteno de Belga Esperanto-Junulara Asocio 1963-1964 (12 numeroj) (7 laŭ Laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00040 Bulteno de la esperantista grupo Suda Lumo 1914-
00085 Bulteno de La Progreso Informilo de la gentaj esperantistoj 1973-
00086 Bulteno de La Rekta Vojo 1930-1931
00016 Cirkulero de Flandra Esperanto-Instituto 1941-1946 https://eo.wikipedia.org/wiki/Flandra_Esperanto-Instituto
00047 Enigmo Laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB: 4 numeroj
00045 Erembodegema Kuriero 1980-1 kaj 2 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00046 Erikejo (La) 1981-1983 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00043 Esperantista Vivo (l) Publikigita de Grupo Esperantista de Sclessin-Ougrée ĉ. 1922
00039 Esperanto (L) Monato bulteno de la Genta Esperanto-Grupo 1913
00004 Esperanto 3000 1980-
00082 Esperanto Aktuala Informilo de la Brusela Esperantogrupo
00077 Espéranto au Plateau Reconnu par le Ministère des Affaires Culturelles de la Communauté Française
00018 Esperanto en Belgio Aldonita al revuo Esperanto de UEA 1980-1989
00083 Esperanto en Marche (L) Bulletin d information de la Fédération Belge pour l Espéranto (1979)
00048 Esperanto Novaĵoj (LVS Antwerpen) Esperanto Nieuws
00005 Esperanto Panorama 1970-1990 https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-Panorama
00019 Esperanto wint veld! 1948- https://eo.wikipedia.org/wiki/Federacio_de_Laboristaj_Esperantistoj
00017 Esperanto-Bulteno de V.V.K.S. 1952 http://www.odis.be/lnk/AE_737
00049 Espero Bulteno de Genta Grupo de Reĝa Belga Ligo Esperantista sep. 1952 - mar. 1953 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00020 Eŭropo 1965-1969
00035 Fajrero Interligilo laborista por Internacia Proleta Kooperado en la trinacia regiono Rejnlando, Valonujo kaj Limburgo 1933
00021 Flandra Esperantisto Organo de la Flandra Esperanto-Movado (komence) 1929-1961 https://eo.wikipedia.org/wiki/Flandra_Esperantisto
00022 Flandra Katoliko Maandschrift van het Katholiek Vlaamsch Esperanto Verbond 1935-1946 https://eo.wikipedia.org/wiki/Flandra_Katoliko
00050 GCA-krantje (Het) 1983-1984 - 15 numeroj
00051 Ĝenerala Ligo de la Blinduloj 5 numeroj, sen datoindiko, laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB:
00033 Gento-Esperanto Monata propaganda bulteno de la Esperanto-Grupo de Gent 1914- (anoncita en Ondo de Esperanto 1914/5, p. 91)
00080 Grupa Vivo (FLE) Disaj konsiloj kaj sugestoj por la sekciestroj de Flandra Ligo Esperantista 1937-1938
00052 Heliko 1982- (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00037 Heroldo (La) (framasona) Officieel orgaan der Universele Liga van Vrijmetselaren
00036 Heroldo (La) (skolta) Organo de Belga Sekcio de S.E.L. (Skolta Esperanto-Ligo)
00081 Heroldo de Esperanto https://eo.wikipedia.org/wiki/Heroldo_de_Esperanto
00053 Hirundo
00002 Horizon-taal 1991-
00060 Informa Bulteno (Meĥlena Esperantista Grupo) 1935 jan (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00079 Informa Bulteno (Roeselare) Ligilo inter la geesperantistoj de la ruselara regiono 1932-1934?
00015 Informa Bulteno de l’Internacia Federacio de la transport-laboristoj 1926
00057 Informilo Kontaktilo por la geesperantistoj el la Provincoj Okcident- kaj Orienta Flandrujo 1951 numeroj marto (1) kaj novembro (2) (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00088 Informilo (FUKE-KVEV) Informilo de Flandra Unuiĝo e Katolikaj Esperantistoj, sekcio de IKUE
00024 Internacia Pedagogia Revuo (IPR) https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Pedagogia_Revuo
00025 Internacia Revuo Libereca 1908 (sola numero) https://eo.wikipedia.org/wiki/Emile_Chapelier
00026 Jongeren Esperanto Nieuws (JEN) Novaĵletero de la nederlandlingva Esperanto-junularo https://eo.wikipedia.org/wiki/Jongeren_Esperanto_Nieuws
00061 Kaprino (La)
00087 Katholiek Esperanto Bulletijn Monata revuo de FUKE, Flandra Unuiĝo de Katolikaj Esperantistoj 1934-1935
00027 Katolika Vivo 1966-1967
00062 Komunikoj Ligilo inter la sekcioj kaj reprezentantoj de Flandra Ligo Esperantista 1937-1940, 9 aŭ 10 numeroj (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00063 Kunlaboro Monata kajero de la samnoma grupo en Gent 1945-1946 (6 numeroj) (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00084 La Ponto majo 2008 - aprilo 2016
00041 La Voĉo de Esperanto-grupo Verviers Trimonata informilo pri Esperanto en la verviersa regiono - La Voĉo de Amikejo
00064 Laste aperis
00065 LE-informilo Interkontaktilo por la Laborista Esperantistaro Antverpena nr. 29 1953 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00067 Levilkarto
00031 Libera Penso Oficiala Organo de la Internacia Societo Esperantista de Liberpensuloj; 1912 (januaro-februaro estas nura konata numero) http://www.odis.be/lnk/PB_28292
00034 Librovermeto Vlaamse Esperantobond Boekendienst Flandra Esperanto-Ligo Libroservo ĉ. 1984-1985
00066 Limburgaj Esperanto-Novaĵoj - Limburgs Esperanto-nieuws Tijdschrift van Limburga Esperanto-Grupo 1976-1979
00058 Lingvo Kosmopolita Lingvo Cosmopolita 1912-1913 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00059 Lumturo 1-9 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDBà
00028 Mededeelingen voor den Vlaamschen Esperantist Sciigoj por la Flandra Esperantisto 1941
00023 Merkato (La) 1984-2011 (100 numeroj) https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Komerca_kaj_Ekonomia_Federacio
00075 Monata Informilo de la Esperanto Klubo Charleroi Bulletin mensuel du Groupe Espérantiste de Charleroi
00001 Monato Internacia Magazino Sendependa 1980 ĝis nun https://eo.wikipedia.org/wiki/Monato_(gazeto)
00076 Mondsindikatisto Nun ni tutmondigu la klasbatalon
00073 Nia Espero Informilo de la Flandra Federacio de Laboristaj Esperantistoj Estas nur konato numero el 1972
00038 Nia Folieto Monata bulteno de la Genta Esperanta Grupo La Progreso 1918-1920
00055 Nia Informilo (Kortrijk) Monata ligilo inter la geesperantistoj de la Kortrejka regiono unua 1 oktobro 1929 lasta 71 dec. 1937 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB - kontrolota)
00078 Norda Gazeto Dumonata informilo de la Nordfranca Esperanto-Federacio (NFEF)
00054 Nova Vivo 1935 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB
00056 Novaĵletero Monata informilo de la Bruĝa Grupo Esperantista - Reĝa Societo 1983-1985 23 numeroj
00068 Pioniro vidu katalogon FEL-revuoj MVDB:
00069 Ponto (Limburg) 2007-2008? (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00029 Solidarulo Monata resumaro el la Belga Laborpartio PVDA-PTB 1994-1995
00070 Tintilo 1966-1967 (2 numeroj - laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00030 Triangulo (La)
00074 Trilanda Kuriero Organo de la Esperantista Rond Aachen - Germanio
00071 Unu mondo unu lingvo Laboristaj esperantistoj Brusela Grupo 1968-1987 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)


terug naar begin vorige volgende

 

Laste adaptita je 15-10-2020