Esperanto Vikiflandrio   

terug naar begin
naar pagina-einde
Legu min!
 • Tajpu vorton, parton aŭ literon de iu vorto kiun vi serĉas, eĉ cifero el la ID-o sufiĉas.
  Vi ricevos liston pri ĉiuj tekstoj aŭ ID-oj kiuj enhavas la serĉatan fragmenton.
  Atentu!
  • ĉiu ID-o enhavas '0' ( 0 = nulo)
  • ciferoj troviĝas en multaj kampoj! Prefere aldonu almenaŭ plian signon, ciferon aŭ spacon antaŭ or malantaŭ, ekz. '12', ' 125 ', '(4)'.
  • unu sola ĉapelita litero (ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ) ne estas trovebla, aldonu almenaŭ unu literon antaŭ or malantaŭ, ekz. 'iĝ' aŭ 'ĉe'.
  • se vi volas trovi fragmentojn de iu ajn vorto, NE aldonu spacon antaŭ KAJ malantaŭ la serio da literoj, ekz. 'jan'; se vi volas trovi kompletajn vortojn, metu spacon ANTAŬ KAJ MALANTAŬ, ekz. ' jan '; se vi volas trovi komencojn aŭ finaĵojn de vortoj, metu spacon antaŭ AŬ malantaŭ; ekz. ' jan', 'jan '
 • Eblas reordigi la enhavon laŭ ĉiuj kampoj kies nomo estas substrekita.
  Defaŭlta ordigo estas laŭ 'Nomo' kaj (eventuala) 'antaŭ­nomo'.
  Unu klako sur substrekita kamponomo ordigas de alta al malalta, plia klako ordigas de malalta al alta.
 • Klako sur substrekita ID-numero malfermas la kompletan dosieron.

Printu paĝon
2024-06-16 :  141 trovita(j) rezulto(j) al  ...0...

Re_ID Titolo Subtitolo Aperjaroj Ref. al Vikipedio
00121
00134 Al Paco man-en-mane - esperanto serve al paco édition francophone trimestrielle de la section belge du Mouvement esperantiste pour la paix 1988-1990?
00006 Antaŭen Revuo (Bulteno) de la grupo Paco kaj Justeco, Brugge Mededeelingen voor de leden decembro 1941 ĝis novembro 1946
00042 Aŭto-Revuo Organo de Internacia Esperanto-Klubo Aŭtomobilista (IEKA) 1965-1970? https://eo.wikipedia.org/wiki/Fakaj_Esperanto-asocioj#Internacia_Esperanto-Klubo_A%C5%ADtomobilista
00008 Belga Esperantisto Oficiala organo de Belga Ligo Esperantista 1908-1961 https://eo.wikipedia.org/wiki/Belga_Esperantisto
00009 Belga Esperanto-Pioniro 1932?
00010 Belga Fervojisto Bulteno de B.E.F.A. (BEFA) Ekde 1959?
00011 Belga Informisto (La) (L Informisto) 1927
00012 Belga Katoliko Organo de Belga Katolika Ligo Esperantista (B.K.L.E.) http://www.odis.be/lnk/PB_1412
00013 Belga PEK-bulteno (PEK - belga bulteno) 1935-1936 https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacio_de_Proleta_Esperantistaro
00014 Belga Sonorilo (La) Oficiala Organo de la Esperantisch Maandblad 1902-1908 https://eo.wikipedia.org/wiki/Belga_Sonorilo
00044 Bulletin (de la) Section de Propagande de la Ligue Espérantiste Belge 1914-1 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB) (verŝajne sola numero)
00106 Bulletin de [la] FEO (F.E.O.) Organe trimestriel d information et de propagande de la Fédération Esperantiste Ouvrière
00032 Bulteno Monata Eldono de la Antverpena Poresperanto Propaganda Komitato (APPK) 1925-1929; laŭ BPE estis dua serio en 1930?
00072 Bulteno (La) Komerca Bulteno antaŭ unua mondmilito
00007 Bulteno de BEJA (B.E.J.A.) Bulteno de Belga Esperanto-Junulara Asocio 1963-1964 (12 numeroj) (7 laŭ Laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00040 Bulteno de la esperantista grupo Suda Lumo 1914-
00085 Bulteno de La Progreso Informilo de la gentaj esperantistoj 1973-
00086 Bulteno de La Rekta Vojo 1930-1931
00016 Cirkulero de Flandra Esperanto-Instituto Cirkulero por Sekciestroj kaj reprezentantoj (Vlaamse Esperantistenbond)? 1941-1946 https://eo.wikipedia.org/wiki/Flandra_Esperanto-Instituto
00097 Combat (Le) Organe Anarchiste
00047 Enigmo Laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB: 4 numeroj
00045 Erembodegema Kuriero 1980-1 kaj 2 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00046 Erikejo (La) 1981-1983 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00116 Esperanta Karitato Trimonata bulteno por la amikoj de nia sinjorino de la vokigoj 1958-1965
00108 Esperanta Numismatiko (ENA-Revuo) ekde 2014 https://eo.wikipedia.org/wiki/Bert_Boon
00126 Esperante
00113 Esperantista Amikeco Organo de CJEV (C.J.E.V.) Club des Jeunes Espérantistes Verviétois
00043 Esperantista Vivo (l) Publikigita de Grupo Esperantista de Sclessin-Ougrée ĉ. 1922
00103 Esperanto Fine de la 1930aj jaroj
00039 Esperanto (L) Monato bulteno de la Genta Esperanto-Grupo bulletin mensuel du Groupe espérantiste gantois = L esperanto : maandelijksch tijdschrift van den Gentschen Esperantisten Groep 1913
00004 Esperanto 3000 1980-2012
00110 Esperanto 77
00082 Esperanto Aktuala Informilo de la Brusela Esperantogrupo
00133 Esperanto au Pays de Liège 1984
00077 Espéranto au Plateau Reconnu par le Ministère des Affaires Culturelles de la Communauté Française
00018 Esperanto en Belgio Aldonita al revuo Esperanto de UEA 1980-1989
00083 Esperanto en Marche (L) (EeM) Bulletin d information de la Fédération Belge pour l Espéranto (1979)
00125 Esperanto Mededelingen (Esperanto Tijdingen) Nieuwsberichten over de internationale taal rond 1968
00111 Esperanto Nieuwsberichten over de Internationale Taal 1968-1969
00048 Esperanto Novaĵoj (LVS Antwerpen) Esperanto-Nieuws 1965-1982 binditaj in la biblioteko de FEL https://eo.wikipedia.org/wiki/La_Verda_Stelo_(Antverpeno)
00005 Esperanto Panorama 1970-1990 https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-Panorama
00019 Esperanto wint veld! 1948- https://eo.wikipedia.org/wiki/Federacio_de_Laboristaj_Esperantistoj
00017 Esperanto-Bulteno de V.V.K.S. 1952 http://www.odis.be/lnk/AE_737
00091 Esperanto-film (Esperanto Filmo) 1922-1923 (10 numeroj fr/nl/eo)
00137 Esperanto-Kajeroj 1994
00049 Espero Bulteno de Genta Grupo de Reĝa Belga Ligo Esperantista sep. 1952 - mar. 1953 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00098 Espero Katolika https://eo.wikipedia.org/wiki/Espero_Katolika
00020 Eŭropo 1965-1969
00035 Fajrero Interligilo laborista por Internacia Proleta Kooperado en la trinacia regiono Rejnlando, Valonujo kaj Limburgo 1933
00107 Federacia Bulteno Interna Bulteno de Fédération Esperantiste du Travail 1938-1939
00021 Flandra Esperantisto Organo de la Flandra Esperanto-Movado (komence) 1929-1961 https://eo.wikipedia.org/wiki/Flandra_Esperantisto
00022 Flandra Katoliko Maandschrift van het Katholiek Vlaamsch Esperanto Verbond 1935-1946 https://eo.wikipedia.org/wiki/Flandra_Katoliko
00050 GCA-krantje (Het) 1983-1984 - 15 numeroj
00051 Ĝenerala Ligo de la Blinduloj - Algemeen blindenverbond van Vlaanderen (Antwerpen-West) Periodiko 5 numeroj, sen datoindiko ([1928-1929], laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB
00033 Gento-Esperanto Monata propaganda bulteno de la Esperanto-Grupo de Gent 1914- (anoncita en Ondo de Esperanto 1914/5, p. 91)
00080 Grupa Vivo (FLE) Disaj konsiloj kaj sugestoj por la sekciestroj de Flandra Ligo Esperantista 1937-1938
00052 Heliko Namura Helika Esperanta 1982- (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00037 Heroldo (La) (framasona) Officieel orgaan der Universele Liga van Vrijmetselaren
Organe officiel de la Ligue universelle de francs-maçons
00036 Heroldo (La) (skolta) Organo de Belga Sekcio de S.E.L. (Skolta Esperanto-Ligo)
00081 Heroldo de Esperanto https://eo.wikipedia.org/wiki/Heroldo_de_Esperanto
00053 Hirundo 1993-4 ĝis 2016-4 (lasta) en biblioteko de FEL
00002 Horizon-taal 1991-
00129 ILEI-Informilo 1978-1989
00060 Informa Bulteno (Meĥlena Esperantista Grupo) 1935 jan (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00079 Informa Bulteno (Roeselare), eble Neniam Laca Ligilo inter la geesperantistoj de la ruselara regiono 1932-1934?
00015 Informa Bulteno de l’Internacia Federacio de la transport-laboristoj 1926
00057 Informilo Kontaktilo por la geesperantistoj el la Provincoj Okcident- kaj Orienta Flandrujo 1951 numeroj marto (1) kaj novembro (2) (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00145 Informilo (FEL) 1981-1992
00088 Informilo (FUKE-KVEV) Informilo de Flandra Unuiĝo e Katolikaj Esperantistoj, sekcio de IKUE
00099 Informilo (La)
00093 Interfratiĝo Bulteno de la Ligo Katolika Esperantista Belga 1986-1991
00117 Internacia Halfmaandblad ter internationalisatie der Vlaamsch nationale beweging 1930-1933 https://nevb.be/wiki/Internacia
00024 Internacia Pedagogia Revuo (IPR) https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Pedagogia_Revuo
00025 Internacia Revuo Libereca 1908 (sola numero) https://eo.wikipedia.org/wiki/Emile_Chapelier
00026 Jongeren Esperanto Nieuws (JEN) Novaĵletero de la nederlandlingva Esperanto-junularo https://eo.wikipedia.org/wiki/Jongeren_Esperanto_Nieuws
00095 Juna Ideo (La) Organo de la Flandra Katolika Junularo 1936-1938?
00135 Kamarado (La) Organo por la Anarkista esperanto-grupo 1932-1939?
00061 Kaprino (La)
00087 Katholiek Esperanto Bulletijn Monata revuo de FUKE, Flandra Unuiĝo de Katolikaj Esperantistoj 1934-1935
00027 Katolika Vivo 1966-1967
00138 Kempense Esperantokring - Kampina Esperanto-Asocio 2000-mar, -jun, -nov en FEL-bib LBS
00062 Komunikoj Ligilo inter la sekcioj kaj reprezentantoj de Flandra Ligo Esperantista 1937-1940, 9 aŭ 10 numeroj (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00063 Kunlaboro Monata kajero de la samnoma grupo en Gent 1945-1946 (6 numeroj) (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00142 Kvinfolia Gazeto Informilo de Esperanto-Kvinfolio
00122 L Informisto-Utilia 1929-1932
00118 La Belga Idisto 1925-1927
00120 La Idista monato 1912 (1-6)
00127 La Juna Esperantisto 1945?
00090 La Mevo 1964-1984 https://eo.wikipedia.org/wiki/Biologia_kaj_Ornitologia_Rondo_Esperantlingva
00123 La Mikra Idisto - De kleine Idist - Le petit Idiste
00041 La Voĉo de Esperanto-grupo Verviers Trimonata informilo pri Esperanto en la verviersa regiono - La Voĉo de Amikejo
00094 La Voĉo de Izraelo. (Nia Esperantista Hejmo) Informiga bulteno por literaturo kaj politiko 1946
00100 Laborista Esperantisto - Arbeider esperantist Orgaan van de Bond van Arbeiders-Esperantisten in het gebied van de Nederlandse taal. 1910-1968 https://eo.wikipedia.org/wiki/Federacio_de_Laboristaj_Esperantistoj
00112 Laboru
00064 Laste aperis
00065 LE-informilo Interkontaktilo por la Laborista Esperantistaro Antverpena nr. 29 1953 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00101 LEA-bulteno https://eo.wikipedia.org/wiki/Laborista_Esperanto-Asocio
00067 Levilkarto
00031 Libera Penso Oficiala Organo de la Internacia Societo Esperantista de Liberpensuloj; 1912 (januaro-februaro estas nura konata numero) http://www.odis.be/lnk/PB_28292
00034 Librovermeto Vlaamse Esperantobond Boekendienst Flandra Esperanto-Ligo Libroservo ĉ. 1984-1985
00130 Liège Esperanto Inter Ni 1977-1991?
00066 Limburgaj Esperanto-Novaĵoj - Limburgs Esperanto-nieuws Tijdschrift van Limburga Esperanto-Grupo 1976-1979 en biblioteko de FEL
00058 Lingvo Kosmopolita Lingvo Cosmopolita 1912-1913 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00059 Lumturo Forum pri Filozofio, Kosmologio, Metafiziko, Parapsikologio, Sociologio, k.s. 1982-1982 - 1-9 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00028 Mededeelingen voor den Vlaamschen Esperantist Sciigoj por la Flandra Esperantisto 1941
00023 Merkato (La) 1984-2011 (100 numeroj) https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Komerca_kaj_Ekonomia_Federacio
00104 Migranto (La) Kvaronjara ligilo de Esperantistoj Naturamikoj (TANEF)
00075 Monata Informilo de la Esperanto Klubo Charleroi Bulletin mensuel du Groupe Espérantiste de Charleroi
00001 Monato Internacia Magazino Sendependa 1980 ĝis nun https://eo.wikipedia.org/wiki/Monato_(gazeto)
00132 Mondo Maandblad voor de verspreiding van de internationale taal Esperanto 1956
00076 Mondsindikatisto Nun ni tutmondigu la klasbatalon
00073 Nia Espero Informilo de la Flandra Federacio de Laboristaj Esperantistoj Estas nur konato numero el 1972
00038 Nia Folieto Monata bulteno de la Genta Esperanta Grupo La Progreso 1918-1920
00055 Nia Informilo (Kortrijk) Monata ligilo inter la geesperantistoj de la Kortrejka regiono unua 1 oktobro 1929 lasta 71 dec. 1937 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB - kontrolota)
00089 Nord-Atena Bulteno Valenciennes-Esperanto 1977- https://eo.wikipedia.org/wiki/Valenciennes#Esperanto-movado
00078 Norda Gazeto Dumonata informilo de la Nordfranca Esperanto-Federacio (NFEF)
00054 Nova Vivo 1935 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00056 Novaĵletero Monata informilo de la Bruĝa Grupo Esperantista - Reĝa Societo 1983-1985 23 numeroj
00068 Pioniro vidu katalogon FEL-revuoj MVDB:1979-2000
00084 Ponto (La) (Limburg) majo 2008 - aprilo 2016
00119 Progreso (idista revuo) Oficiala organo di la Delegitaro por adopto di linguo helpanta internaciona e di sa Komitato /1909: “e di l’ Uniono di l’Amiki di la Linguo Internaciona”/ konsakrata ad la propago, libera diskutado e konstanta perfektigado di la L.I. 1908-2020, poste https://sites.google.com/site/revuoprogreso/ https://sites.google.com/site/revuoprogreso/
00139 Regionaj Komunikoj (La Konkordo Kortrijk) Ankaŭ: cirkulero, novaĵletero 1973-2008?
00140 Revuo Internacia de poŝtmarkinterŝanĝo kaj turismo (= Internacia Poŝtmarka Revuo? https://libris.kb.se/1jbb54sc2xg488p 1947- ĉ. 1939
00141 Revuo Internacia de poŝtmarkinterŝanĝo kaj turismo (= Internacia Poŝtmarka Revuo? https://libris.kb.se/1jbb54sc2xg488p 1947- ĉ. 1939
00128 Skribo-Welken 1991?
00029 Solidarulo Monata resumaro el la Belga Laborpartio PVDA-PTB 1994-1995
00143 Sonorilo 1962-1973
00124 Sur Posteno
00115 T.J.O.-bulteno (TJO-bulteno) Monato eldono de Tutmonda Junular-Organizo, Belga Sekcio
00092 Tamen Trimonata organo de BEFA 1965-1988
00070 Tintilo Organo de la bruĝa junularo 1966-1967 (2 numeroj - laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB); 1969 (kun Esperantista Amikeco)
00102 Tra La Mondo Tutmonda illustrata revuo esperantista julio 1905 ĝis dec. 1908 https://eo.wikipedia.org/wiki/Tra_La_Mondo
00105 Travailleur Espérantiste (Le) (LTE) Esperantista Laboristo (La) (1920-1921)
00030 Triangulo (La)
00074 Trilanda Kuriero Organo de la Esperantista Rond Aachen - Germanio
00071 Unu mondo unu lingvo Laboristaj esperantistoj Brusela Grupo 1968-1987 (laŭ katalogo FEL-revuoj MVDB)
00144 Vertikale 1992
00131 Verviersa Esperantisto Verviersa Esperanto Grupo 1981-1996
00096 Vok de Neo Revuo en lingvo Neo (Alfandari)
00136 Volo popola (La) La Volonté populaire : pacifiste, espérantiste et sociale 1957

terug naar begin vorige volgende

 

Adaptita:  11-06-2021
Privacy    Kontaktilo   Ensaluti